Prehlásenie o nepoužívaní nanotechnológie

Týmto prehlasujeme, že pri manipulácii, spracovaní, výrobe a ani pri samotnom skladovaní nami dodávaných BIO produktov neboli použité žiadne nanotechnológie.